Oululaisen kulttuuriympäristön arvoa kartoitetaan teemayleiskaavalla

Pikisaari on malliesimerkki arvokkaasta oululaisesta kulttuuriympäristöstä. Kuva: Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kulttuuriympäristön teemayleiskaavaluonnoksessa kiteytetään kulttuuriympäristön olevan ”kaupungin rakennettu muisti”. Kulttuuriympäristöt ovat merkittäviä rakennusperinnön vaalimisen, paikallisidentiteetin ja historian näkökulmasta. Kaupungin toimilla on puolestaan suuri merkitys siinä, miten arvokkaat ympäristöt säilyvät jälkipolville.

Kulttuuriympäristön teemayleiskaava on nähty tarpeelliseksi toisaalta nostamaan kuntalaisten tietoisuutta kulttuuriympäristöistä ja toisaalta päivittämään yleiskaavan tiedot ja täsmentämään ohjeet jatkosuunnitteluun.

Teemayleiskaava tarkastelee valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä muinaismuistoja Oulun alueella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt teemayleiskaavan luonnoksen asetettavaksi julkisesti nähtäville 10.1.–24.2. mielipiteiden esittämistä varten.

Kaavaluonnoksen sisältöä esitellään torstai-iltana tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa Ympäristötalon kahvila Leetassa (Solistinkatu 2). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä Teams-sovelluksella.

Tietoa kootaan ja päivitetään

Teemayleiskaavan tavoitteena on kuvata kaupungin monimuotoista kerroksellista kulttuuriympäristöä ja tukea kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Kaava kokoaa Oulun kulttuuriympäristöjä koskevan tiedon sekä ohjeistaa kulttuuriympäristöarvojen huomioonottamista yksityiskohtaisemmassa maankäytönsuunnittelussa, lupavalmistelussa ja muussa päätöksenteossa.

Kaavalla tarkennetaan Uuden Oulun yleiskaavaa päivittämällä maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, myös modernin rakennuskannan arvot esiin nostaen.

Kyselyllä kartoitettiin mielipiteitä

Kulttuuriympäristön teemayleiskaavaa on valmisteltu jo pitkään. Taustaksi tehtiin jo vuonna 2019 Minun kulttuuriympäristöni Oulussa -kysely kaupunkilaisille. Kyselyssä tiedusteltiin, millainen on oululainen kulttuuriympäristö, sekä miltä Oulu näyttää ja tuntuu niin arjessa, vapaa-aikana kuin vierailijankin kokemana.

Kyselyn karttatehtävissä vastaajia pyydettiin muun muassa merkitsemään Oulun kartasta kulttuuriympäristökohteita, jotka koettiin merkityksellisiksi, joista tunnettiin ylpeyttä tai joiden koettiin olevan vaarassa kadota. Suurin osa merkinnöistä sijoittui kantakaupunkiin suiston ja ruutukaavakeskustan ympäristöön, kuten Hupisaarille, Pikisaareen, Hietasaareen sekä torialueelle.

Kyselyn yhteenvedossa todettiin, että vastauksissa kuvattiin oululaista kulttuuriympäristöä kauniisti. Vastaukset sisälsivät puhetta arvoista ja elämyksistä, mutta myös vakavaa huolta arvostuksen puutteesta ja historiattomuudesta.

Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään torstaina 9.2. klo 18 Ympäristötalon kahvila Leetassa (Solistinkatu 2). Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Teams -linkin välityksellä.

Lisätietoja: https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kulttuuriympariston-teemayleiskaava

Lue myös