Jouni Lähdemäki: Oulun Veden kehittämistyö jatkuu

Jouni Lähdemäki on Oulun Vesi -liikelaitoksen johtaja. Kuva: Sanna Krook

Uutiset

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Veden tavoitteena on taata asiakkaille vesihuollon palveluiden korkea laatu kustannustehokkaasti, häiriöttömästi ja ympäristövastuullisesti toteutettuna.  Siinä on onnistuttu hyvin, kun tarkastelee viime vuosien asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia. 

Laatujärjestelmämme ydinajatuksen mukaan pyrimme kuitenkin jatkuvaan parantamiseen. Kiristyvä EU-lainsäädäntö tuo vesihuoltolaitoksille uusia vaatimuksia liittyen muun muassa energiatehokkuuteen, ravinteiden kierrättämiseen sekä kyberturvallisuuteen. Uusi juomavesidirektiivi lisää vesihuoltolaitoksille vaatimuksia esimerkiksi riskienhallintaan ja tiedottamiseen.

Verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS) kiristänee osaltaan kriittisten toimijoiden tietoturvavaatimuksia. Myös yhdyskuntajätevesidirektiivi tiukentanee jätevedenpuhdistuksen lupaehtoja, mikä vähentää jätevesistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Uudet vaatimukset johtavat osaamis- ja resurssivaatimuksiin sekä investointitarpeisiin.

Oulun Veden strategiset päämäärät toteuttavat vesihuollon kehittämissuunnitelmaa, kaupunkistrategian linjauksia, omistajapolitiikkaa sekä kaupungin ympäristöohjelman tavoitteita. Tärkeimmät kehittämiskohteet liittyvät vedenhankinnan varmuuden parantamiseen, kantakaupungin talousveden tuotantokapasiteetin ja säiliötilavuuden kasvattamiseen, kriittisten johto-osien varmistamiseen sekä verkostojen hallintaan. Hintan uuden pintavesilaitoksen toteuttaminen käynnistetään suunnittelukaudella ja Viinivaaran pohjavesihankkeen lupapäätöstä odotetaan, jolla vedenhankintaa varmistetaan vaatimusten mukaiseksi. 

Varautumiseen vesihuollon toimivuudessa on nykytilanteessa kiinnitetty yhä enemmän huomiota. 

Vesijohto- ja jätevesiverkoston vuotovesimäärät ovat vähentyneet järjestelmällisen kuntotutkimuksen ja panostamalla verkostosaneerauksiin, millä pyritään myös saneerausvelan vähentämiseen. Viemäriverkon vuotovesiä on edelleen mahdollisuuksia pienentää eri alueilla.  

Jätevedenpuhdistusprosessin optimointia jatketaan ja varaudutaan typenpoiston tehostamiseen kylmissä vesissä sekä mikromuovien ja lääkejäämien tehokkaampaan poistoon, jos uusien säädösten myötä puhdistusvaatimukset kiristyvät tulevaisuudessa. Lietteenkäsittelyn osalta edistetään kaupungin sisäistä yhteistyötä kaupungin ympäristöohjelman ja kiertotaloustavoitteiden toteuttamiseksi. Biokaasutuksen osuus tulee kasvamaan jatkossa. Kehittämishankkeissa huomioidaan energiatehokkuuden parantaminen kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti.

Varautumiseen vesihuollon toimivuudessa on nykytilanteessa kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Olemme käyttäneet aiempaa enemmän resursseja muun muassa tarvikkeiden saatavuuteen, kyberuhkiin, valvontaan ja varautumisharjoituksiin maailmantilanteen muuttuessa.

Kaupunkistrategian linjausten mukaisesti asiakaspalvelun kehittämistä ja digitalisointia jatketaan asiakaslähtöisien, tehokkaiden palveluiden järjestämiseksi. Asiakaspalvelun digitalisoinnin kehittämishankkeet kohdistuvat lähivuosina etäluettavien vesimittareiden käyttöönottoon ja asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiseen, jossa myös robotiikkaa tullaan hyödyntämään. Samalla toimintaprosessien tarkastelua ja tehostamista jatketaan.

Tiedolla johtamista edistetään kehittämällä omaa raportointia, järjestelmien välistä tiedonkeruuta, sekä tehostamalla olemassa olevien järjestelmien käyttöä. Digitalisoinnissa huomioidaan tietoturva, tiedonhallintalaki ja kaupungin tiedonhallintamalli.

Oulun Vesi osallistuu vesihuoltoalan yhteisiin kehittämishankkeisiin ja benchmarking-toimintaan sekä   vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahaston toimintaan, jossa edistetään vesihuoltolaitosten tutkimus- ja kehittämistyötä. Oulun Vesi osallistuu myös vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän kehittämiseen.