Oulun kaupunki jatkaa Nallikarin uimaveden laatuun panostamista

Nallikarin veden laadun jatkuvalla viime kesän mittauksilla ei yhtä yksittäistä selkeää päästölähdettä todettu. Kuva: Pasi Rytinki

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki selvitti jatkuvatoimisella mittauksella Nallikarin uimaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä kesällä 2023. Rannan hyvän veden laadun ylläpitämistä pyritään varmistamaan mittauksia jatkamalla, tekemällä lisäselvityksiä Hietasaaren alueella sekä parantamalla olosuhteita muun muassa rannan ruoppauksella.

Oulun kaupunki selvitti Nallikarin uimaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä kesällä 2023.  Syynä oli se, että ranta jouduttiin asettamaan kahdesti uimakieltoon kesällä 2022, koska vedessä todettiin silloin toimenpiderajat ylittäviä määriä suolistoperäisiä bakteereita. Mahdollisiksi syiksi listattiin tuolloin jäte- ja hulevedet, teollisuus, tuuli- ja sadeolosuhteet, veden vaihtuvuus ranta-alueella, veneily, luonnon- ja kotieläimet sekä uimarit.

Kesän 2023 selvitys tehtiin jatkuvatoimisella veden laadun mittauksella. Tulokset viittaavat siihen, että uimarannan veden laatua huonontaneet bakteerit ovat peräisin jätevedestä. Yksittäistä selkeää päästölähdettä ei todettu.

Uimakaudella laatu hyvä

Mittareita sijoitettiin uimarannan ympäristöön. Heti selvityksen alussa viime kesäkuussa havaittiin selvä jätevesipäästö yhdessä mittauspisteessä. Tuulen suunta oli tuolloin poispäin Nallikarin uimarannasta, eikä päästöllä ollut vaikutusta uimaveden laatuun. Myöhemmin kesän aikana ei uusia päästöjä havaittu millään mittauspisteellä. Nallikarin uimarannan veden laatu pysyi koko uimakauden hyvänä.

Mahdolliset päästölähteet rajattiin aikaisempien selvitysten, alueen hulevesi- ja viemärikarttojen sekä maastokatselmuksen perusteella. Lisäksi huomioitiin kesän 2022 häiriötilanteiden aikaiset sääolosuhteet ja satelliittikuvat, joista voitiin päätellä virtausten suuntaa. Näiden ja ylitysten aikaisten suurten bakteeritiheyksien perusteella päästöjen tulosuunnan pääteltiin olevan uimarannan eteläpuolella verrattain lähellä uimarantaa.

Seurantaa jatketaan

Jatkuvatoimista mittausta täydennettiin vesinäytteiden otolla ja mittareiden paikkaa vaihdettiin selvityksen edetessä tulosten perusteella. Mittareilla tunnistettiin jätevesipäästön ajankohta ja voimakkuus. Selvityksessä mitattiin veden sähkönjohtokykyä, sameutta, happipitoisuutta, lämpötilaa ja niin kutsuttua fDOM-arvoa, joka mittaa liukoisen orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta ja on herkkä myös jätevesiin päätyvien pesuaineiden sisältämien kirkasteaineiden havaitsemiseen.

Jätevesipäästö havaitaan tyypillisesti äkillisenä veden laadun muutoksena jossa veden johtokyky-, sameus- ja fDOM- arvot nousevat happipitoisuuden samanaikaisesti laskiessa. Jatkuvatoimisen mittauksen lisäksi rannan pohjasedimentistä otettiin näyte, jossa suolistoperäisiä bakteereita ei todettu.

Koska varmuutta päästölähteestä ei vielä saatu, seurantatietoja kerätään lisää. Selvitystä jatketaan tulevina kesinä. Kaupunki varmistaa myös, että lähialueen kiinteistöt ovat liittyneet viemäriin. Uimaranta myös mataloituu vähitellen maan nousemisen ja virtausten rannalle kuljettaman pohjahiekan takia, jolloin veden vaihtuvuus rannalla vähenee. Ranta on ruopattu viimeksi 2012 ja uudelle ruoppaukselle on jo haettu aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa.