Oulun palveluverkoista tehdään laaja selvitys – lasten näkemyksiä kysytään ensimmäisenä

Lasten näkemyksiä kysytään tällä viikolla kahdeksassa kouluyksikössä: Tirinkylän, Keiskan, Pikkaralan, Sanginsuun, Takkurannan, Kuivasojan, Lämsänjärven ja Ylikylän kouluissa. Kuvituskuva: Ouka

Lasten Oulu

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Palveluverkkoselvityksiä valmistuu kaikkiaan neljätoista. Päätöksenteon tueksi tehdään myös ennakkovaikutusten arvioinnit. Osana ennakkovaikutusten arviointia lasten näkemyksiä kysytään tällä viikolla kahdeksassa kouluyksikössä: Tirinkylän, Keiskan, Pikkaralan, Sanginsuun, Takkurannan, Kuivasojan, Lämsänjärven ja Ylikylän kouluissa.

Palveluverkkoselvitysten pohjana ovat sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon palvelulinjaukset 2030, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden huhtikuussa. Niiden pohjalta kaikista kaupungin suuralueista laaditaan alueellinen palveluverkkoselvitys, ja palveluverkkoselvityksiin liittyen tehdään ennakkovaikutusten arvioinnit päätöksenteon tueksi. Ennakkovaikutusten arvioinnit valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä.

Ennakkovaikutusten arviointi on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Tarkoituksena on tarkastella eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä tuottaa näin tietoa valmistelijoille ja päätöksentekijöille, jotta he voivat tehdä tulevaisuuden kannalta kestäviä päätöksiä tietoon pohjautua.

Lapsivaikutusten arviointi tärkeä osa

Ennakkovaikutusten arvioinnissa päätöksen vaikutuksia arvioidaan laajasti monesta eri näkökulmasta. Näkökulmat valitaan tarkasteltavasta asiasta riippuen, mutta yleisesti ne voidaan jakaa ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin eli toisin sanoen kuntalaisvaikutuksiin, joihin kuuluvat muun muassa lapsivaikutusten arviointi sekä ympäristö-, talous-, organisaatio- ja henkilöstövaikutukset.

Lapsivaikutusten arviointi on lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia, ja se on tärkeä osa nyt tehtäviä ennakkovaikutusten arviointeja. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsia koskevissa toimissa lapsen etu tulee asettaa etusijalle päätöksiä tehdessä. Arvioitaessa lapsen etua arvioidaan ennen kaikkea lapsen oikeuksien toteutumista.

Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen on olennainen osa myös Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työtä. Tavoitteena on kehittää lapsivaikutusten arviointien systemaattisuutta, arviointiprosesseja ja laatua.

“Oulu on Unicefin lapsiystävällisenä kuntana sitoutunut lapsen oikeuksien ja näin ollen myös lapsivaikutusten arviointien kehittämiseen. On ollut selvää, että lapsivaikutukset otetaan mukaan ennakkovaikutusten arviointeihin. Tavoitteena meillä on edelleen vahvistaa niin viranhaltijoiden, asiantuntijoiden kuin päättäjienkin osaamista aiheesta”, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Arttu Kuivala kertoo.

Arviointi kahdeksassa koulussa

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti jokaisella lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsivaikutusten arviointi lisää lapsen oikeuksien toteutumista ja osallisuutta, sillä vaikutusten arviointia ei voi tehdä ilman lapsia ja heidän asiantuntemustaan.

Oulun kaupunki kysyy lasten näkemyksiä tällä viikolla kahdeksassa kouluyksikössä: Tirinkylän, Keiskan, Pikkaralan, Sanginsuun, Takkurannan, Kuivasojan, Lämsänjärven ja Ylikylän kouluissa. Kuulemiset toteutetaan tuttujen opettajien johdolla lapsille suunnattujen anonyymien kyselyiden muodossa. Jokaisella lapsella on oikeus osallistua, mutta osallistuminen on vapaaehtoista.

”Kysymykset liittyvät muun muassa nykyiseen kouluun, mahdollisen koulun vaihtumisen aiheuttamiin tunteisiin, ihmissuhteisiin, kouluun kulkemiseen, harrastamiseen ja tärkeisiin asioihin koulussa. Saatuja vastauksia hyödynnetään ennakkovaikutusten arvioinnin ja erityisesti siihen kuuluvan lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisessa”, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden suunnittelija Susanna Hellsten kuvailee.

Asukkaiden mielipiteet esiin

Palveluverkkoselvityksiä valmistuu kaikkiaan neljätoista. Näistä yhdestä eli Laanilan, Myllyojan, Hiukkavaaran ja Korvensuoran alueellisesta palveluverkkoselvityksestä on jo päätös viime vuoden huhtikuulta. Selvityksen pohjalta valtuusto päätti, että myöhemmin rakennettavaan Jääkärinkankaan monitoimitaloon siirtyvät Laanilan yläkoulu, Myllyojan koulu, Myllyojan kirjasto ja Myllyojan nuorisotalo. Kun Laanilan yläkoulu siirtyy Jääkärinkankaan monitoimitaloon, Laanilan lukion kokoa kasvatetaan.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli viime kesäkuussa jo kolme selvitystä: Kellon, Kiviniemen ja Takkurannan, Kiimingin ja Jäälin sekä Kaukovainion ja Kaakkurin alueiden palveluverkkoselvitykset. Tämän kevään aikana sivistyslautakunta käsittelee loput selvitykset. Kaikista palveluverkkoselvityksistä järjestetään kuulemistilaisuudet alueiden asukkaille ja muille kiinnostuneille. Ne järjestetään aina ennen sivistyslautakunnan käsittelyä. Osa tilaisuuksista on järjestetty jo vuonna 2022.

Eri alueiden asukkaat voivat osallistua ennakkovaikutusten arviointiin, joka tehdään kyselynä viikosta 11 alkaen.

Päätökset kesäkuussa

Toteuttamalla kokonaisvaltaisen ennakkovaikutusten arvioinnin Oulun kaupungin viranhaltijat ja asiantuntijat tuottavat päätöksentekijöille tietoa mahdollisen päätöksen vaikutuksista. Luottamushenkilöt punnitsevat päätöksiä tehdessään, mitä vaikutuksia he painottavat ja millaisia päätöksiä lopulta tekevät.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti sivistyslautakunta käsittelee palveluverkkoselvitykset huhti- ja toukokuussa, ja kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoselvityksistä ennen juhannusta. Ennakkovaikutusten arvioinnin tulokset ovat osa päätösasiakirjoja.

Kaikki palveluverkkoselvityksiin liittyvät materiaalit kootaan kaupungin verkkosivuille: ouka.fi/palveluverkko.