Jokainen koulupäivä on tärkeä – Oulun kouluissa käyttöön läsnäolon tukemisen malli poissaolojen vähentämiseksi

Koulutyö Oulun peruskouluissa ja lukioissa käynnistyy torstaina 10. elokuuta. Tänä vuonna aletaan kiinnittää erityistä huomiota poissaolojen ehkäisyyn. Kuvassa Teuvo Pakkalan koulun oppilaita välitunnilla syyskuussa 2022. Kuva: Sanna Krook / arkisto

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Satu Fränti

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Elokuun alusta on tullut voimaan perusopetuslain muutos, jonka mukaan opetuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja sekä seurata ja puuttua niihin suunnitelmallisesti.

Oulun kaupungin kouluissa otetaan nyt uuden lukuvuoden alusta käyttöön läsnäolon tukemisen malli, joka sisältää toimintaohjeita oppilaiden läsnäolon ja kiinnittymisen tukemiseen sekä koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseen, seurantaan ja niihin puuttumiseen. Mallin nimi on Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa.

Kaupungin koulujen henkilöstö koulutetaan mallin käyttöön syyslukukauden alussa. Huoltajille kerrotaan asiasta vanhempainilloissa sekä koulujen omien viestintäkanavien kautta.

Huomio ensimerkkeihin

Yksittäisen oppilaan ongelmalliset poissaolot alkavat harvoin yhtäkkiä. Kyse on usein asteittain kehittyvästä ongelmasta, jonka ensimerkkien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on tärkeää. Mallissa on ohjeita kouluun kiinnittymisen tukemiseen, poissaolojen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen toimintaan ja poissaolojen suunnitelmalliseen seurantaan sekä ohjeita, miten toimitaan poissaolojen jatkuessa.

”Pitkittyvät poissaolot ovat sekä oppimisen että hyvinvoinnin riskitekijä. Ne vaikuttavat lapsen ja nuoren oppimiseen, vuorokausirytmiin ja sosiaalisiin suhteisiin aiheuttaen psyykkistä kuormitusta.”

Poissaolon syystä riippumatta oppilas menettää aina opetusta ja ohjausta, mikä saattaa aiheuttaa osaamisvajetta. Jokainen poissaolo katkaisee myös arjen rutiinin ja osallisuuden kokemuksen kouluyhteisössä.

”Pitkittyvät poissaolot ovat sekä oppimisen että hyvinvoinnin riskitekijä. Ne vaikuttavat lapsen ja nuoren oppimiseen, vuorokausirytmiin ja sosiaalisiin suhteisiin aiheuttaen psyykkistä kuormitusta. Kouluun kiinnittymisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta jokainen koulupäivä on tärkeä”, mallin laadinnasta vastannut alueellisen tuen palveluvastaava Ulla Netsäinen kuvailee.

Oppilaiden läsnäoloa ja kouluun kiinnittymistä tuetaan kehittämällä koulun toimintakulttuuria. Päivittäiset kohtaamiset, osallisuuden kokemus, onnistumisen ilo sekä turvallisuuden tunne ovat keskeisiä hyvään arkeen kuuluvia elementtejä, jotka syntyvät vuorovaikutustilanteissa.

Netsäinen korostaa havaintojen tekemistä, oppilaan kohtaamista ja varhaista toimintaa.

”Kouluun kiinnittymistä tuetaan parhaiten koulun arjessa osana opetusta ja osana arkisia kohtaamisia.”

Perheellä tärkeä rooli

Perheen rooli on tärkeä. Kotona huoltajat seuraavat lapsensa koulunkäyntiä ja tekevät havaintoja koulunkäyntiin liittyvistä ongelmista, käyttäytymisen muutoksista tai poissaoloista. Mallista löytyykin perheille oma osio, jossa on huoltajille tietoa, miten toimia tilanteessa, jossa koulunkäynti on haasteellista.

”Varhainen reagointi lapsen oireiluun ennaltaehkäisee koulunkäyntiin liittyvien ongelmien syntymistä.”

Huoltajan on tärkeää tiedostaa ensimerkit, kuten oppilaan toistuva hankaluus lähteä kouluun, myöhästelyt ja poissaolot yksittäisiltä tunneilta, havainnoida muutos lapsen käyttäytymisessä ja ottaa se puheeksi hänen kanssaan.

”Kun huoltaja ja koulu jakavat yhteisen ymmärryksen, oppilaan koulunkäyntiä tuetaan pedagogisilla ratkaisuilla tai muilla koulunkäyntiin liittyvillä tukitoimilla. Varhainen reagointi lapsen oireiluun ennaltaehkäisee koulunkäyntiin liittyvien ongelmien syntymistä”, Netsäinen kertoo.

Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa -malliin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla: Hyvä olla koulussa – Läsnäolon tukeminen Oulussa. Malli on valmistunut osana opetus- ja kulttuuriministeriön Sitouttava kouluyhteisötyö -hanketta.