Asiakaskysely kertoo: Huoltajat tyytyväisiä yhteistyöhön lapsensa koulun kanssa

Asiakaskyselyssä kiiteltiin erityisesti Oulun koulujen hyvää ilmapiiriä ja henkilökuntaa. Kuvassa Oulun kansainvälisen koulun oppilaita vuonna 2020. Kuva: Sanna Krook / arkisto

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Satu Fränti

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Oulun kaupunki kysyi keväällä asiakaskyselyllä huoltajien mielipiteitä Oulun peruskouluista ja opetuksesta. Kyselyyn vastasi 2610 huoltajaa. Vajaa 100 vastaajaa vastasi kyselyyn englanniksi.

Alla kursiivilla merkityt ovat kyselyyn annettuja vapaita palautteita.

Huoltajat ovat tyytyväisiä yhteistyöhön koulun henkilöstön kanssa; väittämän kanssa täysin tai lähes täysin samaa mieltä on reilusti yli puolet vastaajista (1815/2610).

”Opettajien kanssa yhteistyö on helppoa, eikä ole kynnystä ottaa yhteyttä, jos on haasteita nuoren kanssa.”

Vastaajista valtaosa on sitä mieltä, että hänen lastaan ei kiusata koulussa. Kiusaamistilanteista vain pieni osa on huoltajien kokemuksen mukaan jäänyt hoitamatta. Vastaajista 125 on sitä mieltä, että kiusaamista on ollut tänä lukuvuonna, mutta siihen ei ole puututtu.

Moniammatillista tukea hyvin tarjolla

Kyselyssä huoltajat saivat arvioida, miten kouluterveydenhuolto- sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut toimivat. Huoltajat olivat pääosin tyytyväisiä palveluiden saatavuuteen: lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulukuraattorin ja -psykologin vastaanotolle pääsee tarvittaessa, tai että tarvetta ei ole edes ollut. Vain noin joka kymmenes huoltaja kertoo, että vastaanotolle ei ole päässyt tarvittaessa.

”Nuori on saanut hyvin tukea moniammatillisesti (opettajat, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri).”

Huoltajat pitävät sähköisiä viestintävälineitä (Wilma, koulun nettisivut, ouka.fi-sivut) pääosin toimivina ja kokevat, että sähköiset palvelut toimivat joustavasti ja helpottavat asiointia. Noin 1800 vastaajaa on täysin tai lähes täysin tätä mieltä.

Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä siihen, miten saavat tietoa lastensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista, mutta kehittämisen varaa on vielä. Noin 350 huoltajaa on sitä mieltä, että ei ole saanut tietoa lapsensa opintojen edistymisestä ja työskentelystä koulussa.

Kyselyn tulosten mukaan isoin kehittämiskohde on siinä, miten arvioinnin perusteista kerrotaan huoltajille. Tuhat vastaajaa kokee, ettei ole saanut tietoa siitä, miten arvioinnin eri osa-alueita: oppiminen, osaaminen ja työskentely painotetaan kokonaisarvioinnissa.

Erilaisia kehittämistoiveita kouluille

Asiakaskyselyssä oli mahdollisuus kirjoittaa kehittämistoiveita ja kiitoksia koulun henkilöstölle.

Eniten kehittämistoiveita saa tiedottaminen, sen aikataulu ja sisältö tai että tiedotusta ja viestintää on liian vähän. Toiseksi eniten toivotaan, että oppilaita kohdeltaisiin vielä tasapuolisemmin ja yksilöllisemmin. Kolmanneksi eniten toiveita saa kouluruoan laatuun, säännöstelyyn ja riittävyyteen panostaminen.

Viiden kärjessä ovat myös muun muassa toiveet pienemmistä luokka- ja ryhmäkoosta, avotilojen poistamisesta ja koulupihojen kehittämisestä virikkeellisemmiksi. Tuen tarpeen ja erityislasten parempi huomiointi sekä perusasioiden opettamiseen keskittyminen ovat myös monen toive.

Kiitoksien kärjessä henkilökunta ja ilmapiiri

Positiivisten terveisten kärjessä kiiteltiin koulun henkilökuntaa ja hyvää ilmapiiriä. Koulun tiedotus saa myös kehuja, samoin toimiva yhteistyö. Opetuksen sisältö ja perusopetuksen ulkopuolinen toiminta ovat myös huoltajien mieleen.

”Opettajista kuulee paljon kotona, moni on selvästi lasten mielestä huipputyyppi.”

”Viestintä toimii, Wilmaa käytetään hienosti. Positiivisen palautteen saaminen on lisännyt koululaistemme opiskelumotivaatiota. Jatkakaa samaan malliin! Plussasta tulee hyvä mieli.”

Myös koulun tilat ja ympäristö saavat paljon positiivista palautetta. Huoltajat pitävät myös siitä, että asioihin puututaan ja reagoidaan.

”Koulu on onnistunut tarjoamaan innostavaa ja kiinnostavaa tekemistä, esimerkiksi suunnittelukilpailuihin osallistuminen, laskettelureissu, lasten innostaminen projekteihin reaalimaailmassa.”

Kyselyn tulokset esitellään sivistyslautakunnalle, ja kaikki koulut ovat saaneet omaa kouluaan koskevat vastaukset. Koulut tiedottavat tuloksistaan ja kehittämissuunnitelmistaan huoltajille koulussa sovitulla tavalla.

Oulun kaupungin perusopetuspalvelut ja koulut kehittävät toimintaansa asiakaskyselystä nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta.