Asiakaskysely: Huoltajat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen Oulussa

Kyselyyn vastanneista oululaishuoltajista 97 prosenttia on sitä mieltä, että hänen lapsensa kokee olonsa turvalliseksi varhaiskasvatuksessa. Kuva: Lea Ansamaa

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Satu Fränti

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Oulun kaupungin varhaiskasvatus kysyi keväällä asiakaskyselyllä sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksessa ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa olevien lasten huoltajien mielipiteitä. Kyselyyn vastasi 2460 huoltajaa. Edellinen asiakaskysely toteutettiin vuonna 2021, ja siihen vastasi 2288 huoltajaa.

Alla kursiivilla merkityt ovat kyselyyn annettuja vapaita palautteita.

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden vastausaktiivisuudessa oli merkittävä ero. Yli 80 prosenttia vastaajista oli sellaisia, joiden lapsi on kaupungin ylläpitämässä varhaiskasvatuksessa.

Kyselyn tulokset osoittavat, että huoltajat ovat edelleen todella tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin: vastausten keskiarvo on 4 (asteikolla 1–5). Tyytyväisyys on hieman laskenut edellisestä kyselystä, jolloin vastausten keskiarvo oli 4,2.

Mielellään varhaiskasvatukseen

Lapset lähtevät huoltajien mielestä aamuisin mielellään päiväkotiin tai perhepäivähoitoon (vastausten ka. 4,3/5). Ilahduttavaa on, että yli 97 prosenttia huoltajista on sitä mieltä, että hänen lapsellaan on päiväkodissa tai perhepäivähoidossa kavereita. Suurimmalla osalla lapsista on yksi tai useampi kaveri. Ei-vastauksissa pääasiallisena syynä kaverittomuuteen korostuu se, että lapsi on vielä niin pieni, ettei osaa leikkiä muiden kanssa tai hän on vasta aloittanut ryhmässä.

”Päiväkodissa panostetaan kaveritaitoihin ja ohjataan lapsia leikkimään eri kavereiden kanssa. Näin lapselleni on kehittynyt erilaisia kaverisuhteita ja päiväkodista löytyy aina joku mieluinen kaveri.”

Huoltajista 97 prosenttia on sitä mieltä, että hänen lapsensa kokee olonsa turvalliseksi varhaiskasvatuksessa. Turvallisuuden tunnetta tuovat erityisesti tutut, pitkäaikaiset kasvattajat ja lapsiryhmässä olevat kaverit.

”Se, että pieni lapsi lähtee mielellään hoitoon ja on iloinen hoidosta haettaessa, kertoo mielestäni siitä että lapsella on hoidossa turvallinen olo.”

”Lapset puhuvat iloisesti kotona päiväkodin tapahtumista ja menevät useimmiten mielellään päiväkotiin. Ryhmien aikuiset ovat saaneet luotua turvalliset suhteet lapsiin.”

Ei-vastauksien vapaapalautteissa huoltajat tuovat esiin, että ulkopuoliset sijaiset, usein vaihtuva henkilökunta ja iso ryhmä aiheuttavat turvattomuutta.

”Hoitajat vaihtuvat koko ajan, hoitajat eivät tunne lastani. Aina uusi keikkalainen hoitajana.”

Yksilöllistä ja oikeudenmukaista

Huoltajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä lapsensa saamaan tukeen ja luottavat henkilökunnan ammattitaitoon (vastausten ka. 3,8/5). Huoltajat kokevat, että heitä kuullaan ja lapsen tuen tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti.

”Meidän tyttö on otettu todella hyvin huomioon ja todella hyvin huomioitu hänen haasteet ja oppimisvaikeudet ja toimittu hyvin sen mukaan. Olen onnellinen tästä miten ihanat hoitajat meillä on, että tämä on mahdollista.”

Tyytymättömät kokevat, että henkilökunnan jatkuva vaihtuminen heikentää lapsen tuen tarpeiden tunnistamista.

Lapsia kohdellaan Oulun varhaiskasvatuksessa oikeudenmukaisesti; tätä mieltä on 98 prosenttia vastaajista (2021: 97,4 %). Huoltajien mielestä tärkeää on lapsen huomioiminen yksilönä ja lapsiryhmän tasavertaisena jäsenenä sääntöjen ollessa kaikille samat.

”Ryhmässä vaikuttaa olevan selvät ja yhteneväiset säännöt. Myös jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja kehitystaso vaikuttaa tulevan huomioiduksi.”

Ulos säällä kuin säällä

Vastaajista 94 prosenttia on sitä mieltä, että lapsella on päivittäin mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen ja ulkoiluun. Vastaajat toivovat lasten ulkoilevan päivittäin sekä aamu- että iltapäivisin ja säällä kuin säällä. Lisäksi he toivovat, että lapset saavat retkeillä lähiluonnossa ja liikkua monipuolisesti ja ohjatusti.

”Arvostan erityisesti henkilökunnan panosta, kun järjestetään pieniä metsäretkiä päiväkodin ulkopuolelle.”

Lapsensa varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmakeskusteluun on osallistunut 94,6 prosenttia vastaajista. Edelliseen kyselyyn verrattuna tulos on jonkin verran parantunut (2021: 92 %). Huoltajat kokevat keskustelut erittäin tärkeiksi.

”Keskustelussa käytiin läpi vasua ja keskusteltiin vanhempien ja päiväkodin kokemuksia ja näkemyksiä lapseni asioista hyvässä yhteistyössä. Toiveet päiväkodille otettiin myös huomioon ja ne ovat toteutuneet hyvin.”

Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen eli saamaansa varhaiskasvatukseen liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan on pysynyt samana edelliseen kyselyyn verrattuna (vastausten ka. 3,8/5).

Huoltajilta paljon kehittämisideoita

Kyselyssä huoltajia pyydettiin antamaan kehittämisideoita varhaiskasvatuksen palvelujen laadun parantamiseksi, ja palautteita saatiin lähes 1600 kappaletta. Eniten vanhemmat olivat huolissaan koulutetun henkilöstön riittävyydestä ja sijaisten saatavuudesta (636 kommenttia).

”Riittävät resurssit, järkevät ryhmäkoot (pienemmät), henkilökunnan hyvinvoinnista, jaksamisesta ja ammatillisesta tukemisesta. Esimiehen tuki ja turva työntekijöille. Työilmapiiriin panostaminen. Jaksavat työntekijät tekevät laadukasta työtä ja jaksamiseen tarvitaan esimiesten tuki ja hyvät resurssit!”

Kyselyn tulokset esitellään sivistyslautakunnalle, ja kaikki päiväkodit ovat saaneet omaa yksikköään koskevat vastaukset. Päiväkodit tiedottavat tuloksistaan ja kehittämissuunnitelmistaan huoltajille päiväkodissa sovitulla tavalla. Perhepäivähoidon ohjaajat käsittelevät kootusti perhepäivähoitoa koskevat tulokset.

Oulun varhaiskasvatuspalvelut kehittää toimintaansa asiakaskyselystä nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta.