Varhaiskasvatussuunnitelma tukee lapsen yhtenäistä opinpolkua

Jo Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman kansikuva kertoo olennaisen muutoksen, lapsen oikeuden tukeen. Piirroskuvia on kiva tutkia myös yhdessä lasten kanssa. Kuva: Mika Kolehmainen

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaikissa päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa otettiin elokuun alusta käyttöön uusi Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Se pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jotka uudistettiin erityisesti varhaiskasvatuslakiin tulleiden muutosten vuoksi. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä varhaiskasvatus kytkeytyy tiiviisti osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä opetussuunnitelmien jatkumoa. Perusteista löytyy monia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin.

Lasten ääni mukana leikin teemassa

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Niinpä myös uusi varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin niin henkilöstöä, huoltajia kuin lapsia kuullen.

Huoltajat saivat kertoa ajatuksiaan yhdenvertaisesta varhaiskasvatuksesta osana asiakaskyselyä. Lapset ovat kertoneet mielipiteitään suosituimmista leikeistä. Näin lasten ääni kuuluu heille tärkeässä leikin teemassa.

 

Lapsilta kysyttiin, mitä tarkoittavat sanat kuunteleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen. Näin he vastasivat.

Henkilöstö sai puolestaan antaa palautetta ja toiveita Oulun päivitystyöhön kyselyn ja työpajojen avulla. Myös erilaiset työryhmät ja asiantuntijat antoivat työhön osaamistaan.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. Lapset saavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä.

”Osallisuuden toteutuminen vahvistaa lapsen kokemusta siitä, että jokainen on tärkeä ja merkityksellinen yhteisönsä jäsen.”

”Osallisuus luo lapselle tunteen ryhmään kuulumisesta. Ryhmäytyminen tuo turvallisuuden tunteen, jonka lapsi tarvitsee voidakseen olla osallinen. Osallisuuden toteutuminen vahvistaa lapsen kokemusta siitä, että jokainen on tärkeä ja merkityksellinen yhteisönsä jäsen”, varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Sari Nyberg Oulun kaupungilta kuvailee.

Lapsen vasu on yhdessä laadittu

Varhaiskasvatussuunnitelma on niin päiväkotien, perhepäivähoidon kuin avoimen varhaiskasvatuksen työtä ohjaava. Lisäksi jokaiselle perhepäivähoidossa ja päiväkodissa olevalle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu. Se tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa, ja lapsi osallistuu laadintaan omien edellytystensä mukaan.

Lapsen vasun laatiminen aloitetaan kuuden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta.

”Suunnitelman laadinnassa otetaan huomioon huoltajien näkemykset lapsestaan sekä kasvattajien kokemukset lapsesta lapsiryhmässä. Keskustelun kautta sovitaan, miten henkilökunta edistää lapsen kasvua ja oppimista toiminnassa. Lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet”, Sari Nyberg kertoo.

”Suunnitelman laadinnassa otetaan huomioon huoltajien näkemykset lapsestaan sekä kasvattajien kokemukset lapsesta lapsiryhmässä.”

Lapsen tarpeita ja mielipiteitä selvitetään lapselle ominaisin tavoin, esimerkiksi Mitä pidät päiväkodista -pelin sekä kuvien avulla.

”Lapsen oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa”, Nyberg hoksauttaa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa.

Lapsella on oikeus tukeen

Elokuun alusta jokaisella lapsella on ollut oikeus saada tukea omassa ryhmässään erilaisin joustavin järjestelyin. Mikäli lapsen tuen tarpeet sitä edellyttävät, lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen erilaisissa lapsiryhmissä, esimerkiksi pienryhmässä tai erityisryhmässä.

Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella, ja se on osa lapsen vasua.

Tärkeät turvataito- ja kehotunnetaidot

Oulun varhaiskasvatussuunnitelmassa tuodaan nyt aiempaa vahvemmin esille turvataito- ja kehotunnekasvatus. Lapsella on oikeus kysyä, olla utelias ja puhua kaikista heitä kiinnostavista asioista, myös liittyen sukupuoleen, kehoon ja ikätasoiseen seksuaalisuuteen. Turvataitokasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä ja ehkäistä kaikkea lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa niin lasten keskinäisissä kuin lasten ja aikuisten välisissä suhteissa.

Jokaisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa laaditaan suunnitelma niistä konkreettisista toimista, joilla kiusaamista ja häirintää ehkäistään.

”On tärkeää, että jokainen lapsi kokee olevansa hyvän kohtelun arvoinen”, Sari Nyberg muistuttaa.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11. Tänä vuonna viikon teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen. 

Tutustu tarkemmin Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan: https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/varhaiskasvatussuunnitelma