Rasismi istuu tiukasti rakenteissa – Oulun kaupunki mukana antirasistisessa kampanjassa

Henkilön kielitaidosta tai kotimaasta ei pitäisi tehdä päätelmiä ulkonäön perusteella. Olen antirasisti -kampanjan avulla Oulu kitkee kielteisiä ennakkoluuloja etnisiä- ja vähemmistöryhmiä kohtaan. Kuvat: Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: Anne Maarit Laurila

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungissa tehdään töitä monella tapaa, jotta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuisivat kaupungissa mahdollisimman hyvin. Kaupungin palveluiden kehittämisen ja päätöksenteon tueksi toimivat maahanmuuttajaneuvosto, nuorisovaltuusto ONE, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Villa Victor tarjoaa tietoa maahanmuuttajille tietoa ja palveluita 13 eri kielellä, mutta vielä on paljon tehtävää, jotta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat, sen Oulun kaupungin monikulttuurisen työn koordinaattori Priyanka Sood on havainnut työssään. 

“Antirasismikampanja nostaa tietysti rasismin ja sen rakenteet esille, mutta ei tällaista ongelmaa ratkaista yhden teemaviikon avulla. Rasismin vastaisen työn tulee olla pitkäkestoista ja siihen pitää olla kaikki tahot sitoutuneena mukana, johtajia ja poliittisia päättäjiä myöten”, Sood toteaa.  

Teemaviikon tavoitteena on ymmärryksen lisääminen rasismista, jotta yksilöt ja yhteisöt voivat ryhtyä antirasistisiin toimiin. Olen antirasisti –kampanjalla halutaan vähentää etnistä syrjintää, puuttua syrjiviin käytäntöihin ja kitkeä kielteisiä ennakkoluuloja.  

“On paljon konkreettisia esimerkkejä piilosyrjinnästä ja rakenteellisesta rasismista. Esimerkiksi uraneuvonnassa oppilaanohjaajat suosittelevat nuorille somalinaisille aina hoiva-alaa, vaikka se ei heitä kiinnostaisi pätkääkään. Oulun kaupungilla rekrytoidaan valtavasti ihmisiä vuodessa, mutta vain kymmenen kappaletta on anonyymeja rekrytointiprosesseja. Kymmenen henkilöä on pieni määrä, mutta hyvä alku – toivottavasti jatkossa saadaan vaikka joku prosenttiosuus”, Sood pohtii.  

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen edustajien keskuudessa juuri työllistyminen on haasteellista – usein pätevätkään hakijat eivät pääse haastatteluun, saati tule valituksi.  

“Ihmisten kotimaasta tai kielitaidosta tehdään olettamuksia pelkän ulkonäön perusteella. Koulussa lapsille ehdotetaan suomen kielen opiskelua toisena kielenä vain ulkonäön perusteella, vaikka lapset ovat syntyneet ja kasvaneet Suomessa ja suomi on heille äidinkieli. Myös työpaikoilla oletetaan herkästi, että kaikki ulkomaalaisen näköiset ovat jostain ulkomailta Suomeen muuttaneita ja kielitaitoa kyseenalaistetaan, vaikka kyseessä olisi Suomessa syntynyt ja kasvanut henkilö”, Sood kertoo.  

Priyanka Sood kokee maahanmuuttajavaltuuston työn tärkäksi keinoksi vaikuttaa asenteisiin ja ennakkoluuloihin.

Kotouttamista seurataan Oulun kaupungissa 

Oulun kaupungilla on tehty maahanmuuttajien kotouttamisohjelma, jonka tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuonna 2020 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia kaupungin ulkomaalaistaustaisesta väestöstä koki Oulun kodikseen. Kyselytutkimuksen mukaan ihmissuhteet, koti ja kulttuurin tuntemus vahvistivat kotoutumista, kun taas ennakkoluulot ja työllistymisen hankaluus Oulussa vahvistivat ulkopuolisuuden tunnetta.  

“Kyselytutkimukseen vastasi yli 200 henkilöä, mikä on aika hyvä otanta. Seuraamme, miten onnistumme kotouttamisessa ja tutkimus on tarkoitus uusia kahden vuoden välein”, Sood toteaa. 

Kyselyyn vastanneista yli 56 prosenttia oli tullut Ouluun töiden, opiskelun tai perhesuhteiden vuoksi. Oulun korkeakoulut tavoittelevat aktiivisesti kansainvälisiä opiskelijoita suorittamaan tutkintonsa Oulussa. Pelkästään Oulun yliopisto on opiskelu- ja työpaikka yli 1 100 ulkomaalaiselle. Yliopisto on panostanut kansainvälisille opiskelijoille tarjottaviin tukipalveluihin, muun muassa uraneuvontaan opintojen päättyessä. Oulun osaamiskeskus OSKE on keskitetty palvelu oululaisille maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, jossa asiakas saa moniammatillista tukea ja ohjausta oman osaamisen tunnistamiseen, työelämään ja opintoihin. Neuvonta- ja tukipalveluiden avulla pyritään vastaamaan myös kyselytutkimuksessa nousseeseen tarpeeseen saada palvelut työllistymisen ja esimerkiksi yrityksen perustamiseen yhdeltä luukulta.  

Henkilöstön koulutuksella lisätään ymmärrystä 

Olen antirasisti – kampanjan aikana Oulun kaupunki satsaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitteluun, henkilöstön koulutukseen ja tietoisuutta lisäävien tapahtumien järjestämiseen sekä viestintään.  

“Oulun kaupungilla ei monimuotoisuus ole vielä normi työyhteisössä – kaupunki on toki iso työnantaja, joten muutos tapahtuu hitaasti. Esimerkiksi ohjelmistoalalla muutos on tapahtunut nopeammin, sillä yritykset tietävät, että osaajia on rekrytoitava myös ulkomailta ja työyhteisössä on tehtävä töitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen, jotta rekrytoinnissa onnistutaan”, Sood huomauttaa.   

Toistaiseksi monimuotoisuus- tai antirasismikoulutukselle ei ole koettu systemaattista tarvetta esimerkiksi työsuojeluvaltuutettujen tai pääluottamusmiesten puolelta, koska työyhteisöissä on vielä niin vähän vähemmistöjen edustajia. Kun anonyymi rekrytointiprosessi yleistyy, tarve tasa-arvo ja yhdenvertaisuusosaamiselle myös kasvaa.  

“Kampanjaviikko lisää tietysti näkyvyyttä, mutta rakenteelliset muutokset ja asenneilmapiiri saadaan aikaan pitkäkestoisella työllä. On tärkeää, että maahanmuuttajat pääsevät itse vaikuttamaan asioihinsa, mutta muutokseen tarvitaan aina myös johdon sitoutumista. Asioita voi kehittää myös etunojassa, ei vain lakisääteiset minimivaatimukset täyttääkseen”, Sood muistuttaa.  

Vuonna 2015 perustetulla Oulun maahanmuuttajaneuvostolla onkin suuri rooli kaupungin asenneilmapiiriin vaikuttamisessa. Sen roolina on asiantuntijatoimielimenä edistää maahanmuuttajien osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon. Tärkeä tehtävä asenteisiin vaikuttamisessa on myös uskonnollisten yhteisöjen foorumilla, joka pyrkii lisäämään vuoropuhelua ja kunnioitusta eri uskontokuntien edustajien välillä. 

Tulevia tapahtumia 

Tänä vuonna rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.-27.3.2022. Oulun kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victor koordinoi Oulussa eri tahojen yhteistyönä toteutettavaa tapahtumaviikkoa. Koko viikon teemana on ”Kasvot rasismille”. Viikko käynnistyy Oulu Loves me -verkkotapahtumalla. Viikon aikana on paljon eri toimijoiden järjestämiä tapahtumia, mm. Aleksandra Lemken valokuvanäyttely About us, jonka teemana ovat etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ja rodullistetut sateenkaari-ihmiset.  

Lisäksi järjestetään haastekampanja yhteisöille, yrityksille ja oppilaitoksille teemalla ”Olen antirasisti”. Oulun kaupunki haluaa nostaa kampanjan aikana esille myös Oulun romanityöryhmän työskentelyn yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi helmikuussa Oulun kaupungin henkilöstölle kerrotaan Suomen romanipoliittisen ohjelman edistämisestä paikallisesti. 

Olen antirasisti -kampanja on osa EU:n rahoittamaa Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta. Kampanjassa yhteistyökumppanit, mukaan lukien Oulun kaupunki, jakavat kampanjan sanomaa omassa toiminnassaan. Kampanjaan osallistuvien organisaatioiden henkilöstölle järjestetään rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa 2022 Antirasismin ABC -verkkokoulutus.