Pohjois-Pohjanmaan Elyltä puoltava päätelmä Stora Enson 2-hankkeeseen – ei heikennä Oulun edustan ekologista tilaa

Stora Enson uusi kartonkikone käynnistyi vuoden 2021 alussa ja toisen paperikoneen tuotantosuunnan muuttamisessa on juuri saatu Elyltä ympäristövaikutusten puoltava päätelmä. Kuva: Stora Enso

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Stora Enso Oulu Oy:n tuotantosuunnan muutos, vaihe 2 -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Perustellussa päätelmässään Ely-keskus toteaa, että eri hankevaihtoehdot ja niiden vaikutukset on esitetty arviointiselostuksessa selkeästi. Arviointiselostus on pääosin hyvin perusteltu ja päätelmät ovat sen pohjalta oikeita.

Molempia hankevaihtoehtoja Ve1 ja Ve2 voidaan pitää ympäristövaikutusten kannalta toteutuskelpoisena. Vaihtoehto Ve1 on kooltaan vaihtoehtoa Ve2 suurempi ja siinä toimintoja laajennetaan myös nykyisen tehdasalueen ulkopuolelle. Osin tästä syystä vaihtoehdon Ve1 vaikutukset ovat hieman vaihtoehtoa Ve2 suuremmat. 

Hajuhaitat on ehkäistävä

Tehtaan sijainti välittömästi Oulun keskusta-alueen lounaispuolella asettaa vaatimuksia tehtaan toiminnalle erityisesti haju- ja meluvaikutusten takia. Arviointiselostuksessa esitetyt haju- ja meluhaittoja koskevat lievennyskeinot on tärkeää ottaa käyttöön.

Ympäristölupavaiheessa tulee edellyttää hajutilanteen hallitsemiseksi ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi säännöllistä hajapäästöselvitysten tekemistä, hajunhallintasuunnitelman käyttöönottoa sekä harkita haisevien rikkiyhdisteiden mittausverkoston laajentamista hajutilanteen seurannan ja luotettavuuden parantamiseksi mahdollisen laajentuvan toiminnan käynnistyttyä.

Haisevien rikkiyhdisteiden aiheuttamisen hajuhaittojen pienentämiseksi olennaista on häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ja niiden hallinta.  Ympäristölupavaiheessa tulee edellyttää melumittausten uusimista laajentuneen toiminnan käynnistyttyä siten, että mittauksissa huomioidaan normaalin toiminnan lisäksi myös häiriötilanteet.

Päätelmässä Ely toteaa, että hanke ei heikennä Oulun edustan tai Kempeleenlahden vesimuodostumien ekologista tilaa. Hankkeen vaikutukset Oulujoen suiston Natura-alueeseen ja sen eheyteen tulisivat todennäköisesti olemaan korkeintaan kohtalaisesti heikentäviä.

Myös erityistilanteet huomioitava

Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen Ely-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Päätelmä pitää sisällään myös koosteen kaikista YVA-selostuksesta annetuista lausunnoista.

Kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia on tarvittaessa täydennettävä perustellussa päätelmässä esitetyllä tavalla. Vesistöön kohdistuvan haitta-ainekuormituksen arviointia ja haitta-ainekuormituksen vaikutuksia kalojen lisääntymiseen on tarkennettava. Yhteysviranomainen korostaa erityisesti erilaisiin häiriötilanteisiin liittyvien päästöjen hyvän ja nopean hallinnan mahdollistavien teknisten ja muiden ratkaisujen kehittämistä.

Muutoksia tehtaan nykymenetelmiin

Tuotantosuunnan muutoshankkeen toisen vaiheen osalta Stora Enso Oulu Oy on ryhtynyt selvittämään joiltakin osin aiemmasta suunnitelmasta poikkeavaa vaihtoehtoista hanketta kartongin valmistamiseen Oulussa.

Vaihtoehtoisessa hankkeessa aloitetaan kartongintuotanto koneella BM6 sekä valkaistun ja valkaisemattoman kemitermomekaanisen massan valmistus uudella BCTMP-massalinjalla kartonginvalmistuksen raaka-aineeksi.

Lisäksi rakennetaan uusi biopolttoainekattila K4 energiantuotantoon ja hajukaasukattila hajukaasujen käsittelyyn aiemman, vuonna 2018 toteutetun ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristöluvan mukaisesti.

Hankkeeseen sisältyy nykytilanteeseen verrattuna merkittäviä muutoksia tehtaan käyttämän puun käsittelyyn ja varastointiin. Muutoksia aiheutuu myös kemiallisesti puhdistetun veden valmistukseen, ostosellun käyttöön, tuotteiden varastointiin ja jätevesienkäsittelyyn. 

 

 

Lue myös