Oulun Sanginjoelle laaja luonnonsuojelualue

Isokankaan luonnonsuojelualueen suurin arvo on sen laaja koko ja yhtenäisyys. Sillä on merkitystä Pohjois-Pohjanmaan länsiosien metsien suojelutilanteen parantamisessa.

Ihmiset

Julkaistu: Kirjoittaja: Minna Mäki-Heikkilä

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hakemuksen kohteena olevalla alueella oli entuudestaan vuonna 1987 perustetut Isokankaan luonnonsuojelualue sekä Asmonkorven luonnonsuojelualue.

Isokankaan luonnonsuojelualueella, on suurimmalla osalla aluetta olleet metsänhakkuut mahdollisia lukuun ottamatta avohakkuita.

Teknisesti kaupungin hakema luonnonsuojelualue toteutettiin ELY-keskuksen päätöksellä laajentamalla Isokankaan luonnonsuojelualue 1124 hehtaarin suuruiseksi ja muuttamalla sen rauhoitusmääräykset.

Kolme suojelualuetta yhdistyy

Isokankaan luonnonsuojelualue ja Asmonkorven luonnonsuojelualue, jonka koko on kolme hehtaaria, muodostavat yhdessä yhteensä kaupungin hakemuksessa mainitun noin 1127 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen.

Kaupungin omistamiin suojelualueisiin rajoittuu lisäksi Luonnon-perintösäätiön omistama Kuovisuon suojelualue. Nämä kolme suojelualuetta muodostavat yhteensä noin 1168 hehtaarin suuruisen suojelualuekokonaisuuden.

Rauhoitusmääräysten mukaan alueen metsätalouskäyttö on luonnonsuojelualueilla kokonaan kielletty, mutta metsästys voi alueella jatkua metsästyslain mukaisesti maanomistajan eli Oulun kau-pungin päättämällä tavalla. Oulun kaupunki on käynnistänyt alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen, jossa suunnitellaan alueen käyttöä ja hoitoa.

Kyseessä harvinaisen suuri alue

Luonnonsuojelulain mukaan muut kuin valtion omistamat luonnonsuojelualueet ovat yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Isokankaan luonnonsuojelualue on maapinta-alaltaan Suomen yksityisistä luonnonsuojelualueista kahdeksanneksi suurin ja kuntien omistamista luonnonsuojelualueista maapinta-alaltaan suurin; vajaa viisikymmentä hehtaaria suurempi kuin Rauman kaupungin omistama Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue.

Isokankaan suojelualueen kokoa kuvaa hyvin etäisyys läntisimmästä nurkasta itäisimpään, joka on noin kahdeksan kilometriä.

Merkitystä alueen metsiensuojeluun

Suomessa on tällä hetkellä noin 11900 yksityistä luonnonsuojelualuetta, joista Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsee 1200 kappaletta. Valtaosa yksityisistä luonnonsuojelualueista on yksityisten metsänomistajien omistamia.

Isokankaan luonnonsuojelualueen suurin arvo on sen laaja koko ja yhtenäisyys. Sillä on merkitystä Pohjois-Pohjanmaan länsiosien metsien suojelutilanteen parantamisessa. Eri inventoinneissa alueelta on todettu useita uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja, joiden elinympäristöjä suojelualue turvaa.

Alueella sallittua edelleen:

1.marjojen ja hyötysienien poiminta

2. metsästys ja kalastus sekä rauhoittamattomien eläinten pyydystäminen maanomistajan päättämällä tavalla

3. hoitaa ja käyttää (myös moottoriajoneuvoilla) olemassa olevia teitä ja moottorikelkkauria

4. rakentaa ja kunnostaa alueen virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja

5. järjestää maanomistajan luvalla suunnistuskilpailuja, koirakokeita ja vastaavia maastoharjoituksia siten, ettei niistä aiheudu haittaa luonnon monimuotoisuudelle

6. vieraslajien poisto; ennallistamistoimenpiteet luonnonsuojeluviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaan

Alueella on kielletty

1. metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet

2. ojien kaivaminen ja muu maa-ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen

3. rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen

4. kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen

5. luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, hä­tyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistä varten

6. moottoriajoneuvolla liikkuminen

7. kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.

 

 

Lue myös